#ข่าว

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดโครงการ May Series 2024 ประกอบด้วยงาน eGovernment Forum, Education NEXT Forum, AI & IoT Summit และงาน Privacy & Security Summit

ซึ่งเป็นการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี มีกำหนดจัดงานวันที่ 29 – 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพฯ (ชั้น 11)โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานแต่ละโครงการ ดังนี้

งาน eGovemnment Forum (ครั้งที่12) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีร่วมเสนอแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลแก่หน่วยงานภาครัฐในการบริหารจัดการองค์กรและให้บริการประชาชน นำเสนอนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงใจประชาชน เพื่อให้เกิดการสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลง ยกระดับภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง

งาน Education NEXT Forum (ครั้งที่9) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิด มุมมองใหม่ วิธีการใหม่ อย่างตระหนักรู้ ที่จะให้อุดมศึกษาอยู่ในโลกใหม่ ไปกับโลกปัจจุบัน สู่อนาคตได้ อีกทั้งยังเป็นเพื่อเป็นเวทีแสดงนวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่ออุดมศึกษา เชื่อมผสานเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ และสร้างความร่วมมือ เครือข่ายในระบบนิเวศการผลิตทุนมนุษย์ ที่เป็นที่ต้องการของประเทศและโลก

งาน AI & IoT Summit (ครั้งที่6) จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมใหม่ของ AI & IoT ให้ทันกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนอย่างวดเร็ว และนำเสนอแนวทางการประยุกตใช้ AI IoT เพื่อเพิ่มระดับผลิตภาพของทุกอุตสาหกรรม ที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงสร้างความตระหนัก เข้าใจถึงวิถีการทำงานของเทคโนโลยีเพื่อสามารถลงทุนได้อย่างเหมาะสม

งาน Privacy & Security Summit (ครั้งที่5) จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติสากล และ กฎหมายไทย สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใส่ใจ และระดับบริหารควรให้ความสำคัญ อีกทั้งยังเป็นเวทีเสนอนำแนวคิด แนวปฏิบัติกรณีศึกษา รวมถึงนวัตกรรมทางด้าน Digital Tech เพื่อนำมาประยุกต์ใช้สำหรับ Privacy & Cybersecurity

 

โดยรูปแบบกิจกรรม จะเป็นการสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟังปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยเสวนา ชมนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากทั้งภาครัฐและเอกชน และยังมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ติดตามความก้าวหน้าและประโยชน์ของเทคโนโลยีจาก ประกอบการและผู้ใช้ไอซีที

25/03/67 เวลา 03:05 น.