#ข่าว

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2567 (Tourism Management Program for Executives: TME5) ในวันที่ 26 เมษายน-7 สิงหาคม พ.ศ. 2567

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้าใจกลไกของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นำความรู้และประสบการณ์จากหลักสูตรฯ ไปประยุกต์ในการวางแผนงานที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันที่สอดรับกับตลาดการท่องเที่ยวของโลกที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

รูปแบบการอบรม :
• พิธีเปิดการอบรมฯ ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
• กิจกรรมสัมพันธ์ แบบพักค้างแรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ. 2567
• ดำเนินการอบรมเฉพาะวันพุธ เวลา 13.00-18.00 น. จำนวน 12 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม-31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567
หมายเหตุ: วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ จึงเปลี่ยนเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
• จัดการศึกษาดูงานในประเทศ แบบพักค้างแรม ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ครั้ง
• จัดการศึกษาดูงานต่างประเทศ 4 วัน 3 คืน ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 1 ครั้ง
• จัดการศึกษาดูงานในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แบบไม่พักค้างแรม จำนวน 2 ครั้ง
• พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมฯ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2567
ค่าลงทะเบียน: จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
สถานที่จัดการอบรม: โรงแรมชาเทรียม แกรนด์ กรุงเทพฯ (BTS สยาม) ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

ททท. ขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยตรงได้ที่ https://tme5.tatacademy.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 4920-4 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 นาฬิกา

7/03/67 เวลา 02:35 น.