#ข่าว

ผนึกกำลัง 3 รัฐวิสาหกิจ (อ.ส.พ., อ.อ.ป., อสส.)

จัดแคมเปญ “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ถือบัตร ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

 

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) 3 รัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมมือกันจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “บัตรเดียว เที่ยวทุกที่” ซึ่งเป็นโครงการฯ ที่ทั้ง  3 หน่วยงาน ได้ร่วมกันบูรณาการในการดำเนินงานร่วมกัน โดยมุ่งหวังที่จะร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงาน และส่งเสริม พัฒนา งานด้านตลาดท่องเที่ยวและที่พัก ให้มีความน่าสนใจและเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวให้มากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างรายได้ระหว่างหน่วยงาน นอกจากนี้ ยังเป็นการยกระดับความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ข้อมูลทางการตลาดควบคู่ไปกับการส่งเสริม สนับสนุนชุมชน ท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้มแข็งอย่างเป็นรูปธรรมที่นำไปสู่ความยั่งยืน และก่อเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวของทั้ง 3 หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 14 แห่ง ดังนี้

เริ่มที่ : สถานที่ท่องเที่ยวขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) มีจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้

(1) ส่วนลด 50% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย) และส่วนลด 30% สำหรับค่าเข้าเยี่ยมชมสวน (สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ) (ส่วนค่าธรรมเนียมยานพาหนะเก็บในอัตราปกติ)

(2) ส่วนลด  5% สำหรับซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของที่ระลึกของ อ.ส.พ. (ที่ร่วมรายการ)

(3) ส่วนลด 10 บาท สำหรับค่าเครื่องดื่มขององค์การฯ ที่ร่วมรายการ

 

 

 1. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้

(1) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือคายัก

(2) ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการเช่าเรือยนต์

 

 

 1. สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริฯ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ดังนี้

(1) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าเต็นท์

(2) ส่วนลด 20% สำหรับค่าเช่าที่พัก/ บ้านพัก

 

ในส่วนของ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีสถานท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สวนป่าบ้านวัดจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 2. สวนป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 3. สวนป่าแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 4. สวนป่าเขากระยาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าที่พัก
 5. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ดังนี้

(1) ส่วนลด 50 % สำหรับการเข้าชมกิจกรรมสาธิตห้องเรียนของช้าง (การแสดงช้าง)

(2) ส่วนลด 50 % สำหรับภาพวาดศิลปินช้าง

(3) ส่วนลด 30 %  สำหรับบ้านพัก ห้องพัก

(4.) ส่วนลด 30 %  สำหรับกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ  (นั่งแหย่ง)

(5) ส่วนลด 15 %  สำหรับผลิตภัณฑ์จากกระดาษมูลช้าง

(6) ส่วนลด 10 %  สำหรับค่าอาหาร ณ ครัวช้างไทย

 

และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (อสส.) มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย

 1. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 2. สวนสัตว์เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 3. สวนสัตว์นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชม สวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 4. สวนสัตว์สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชมสวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 5. สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชม สวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)
 6. สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น มอบส่วนลด 30% สำหรับค่าธรรมเนียมเข้าชม สวนสัตว์ (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ)

 

 

ทั้งนี้ บัตรจำหน่ายในราคาบัตรละ 199 บาท ต่อ 2 คน ใช้รับสิทธิ์เป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมการเข้าเยี่ยมชมสถานที่และการใช้บริการอื่น ๆ ตามเงื่อนไขการใช้บัตรที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยเริ่มการจำหน่ายบัตรและใช้สิทธิ์ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ หรือโทรศัพท์ 08 1716 9813, 09 3130 0682, 0 5311 4633

19/09/66 เวลา 06:26 น.