#ข่าว

“Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8

ชูแนวคิด “ชื่นอุรา น่าสบาย” ผนึกเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนหนุนการท่องเที่ยวชุมชนแบบยั่งยืน สืบสานอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของโลก

ตอกย้ำความสำเร็จของการจัดงาน พร้อมสืบสานประเพณีดีงามต้อนรับปีใหม่ไทยอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 กับงาน  “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ที่เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมกันทั้ง 4 ภาค ใน 6 จังหวัดหลักของประเทศไทย ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 เมษายนนี้ ด้วยการผสานความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกมิติจากหลายภาคส่วน โดยมี บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นหัวเรือใหญ่และผู้สนับสนุนหลัก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ และเอกชน และชุมชนแต่ละท้องถิ่น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณีอันดีงามของไทย ที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ สัมผัสกับมนต์เสน่ห์แห่งความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่การเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ที่นอกจากจะเป็นการ “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” ยังเป็นการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ  ล่าสุดเตรียมตั้ง บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด เป็นหลักขับเคลื่อนผลักดันกิจกรรมให้เป็นกิจการวิสาหกิจเพื่อชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

โดยมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุรพล เศวตเศรนี ประธานการจัดงาน Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย และ นายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมในพิธีแถลงข่าว ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 

นายสุรพล เศวตเศรนี  ประธานการจัดงาน Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย เผยว่า การจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2558 ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาเที่ยวชมงานอย่างคึกคักทุกพื้นที่ และรับการตอบรับที่ดีจากเครือข่ายพันธมิตร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงานทุกรูปแบบ โดยในปีนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ชื่นอุรา น่าสบาย” ร้อนนี้มาเย็นกาย เย็นใจ รับปีใหม่ไทยด้วยความร่มเย็น ให้สบายทั้งกายและใจ สุขสบายทั้งครอบครัว เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมตามแบบแผนประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย ยังมุ่งสร้างประโยชน์ในพื้นที่ ให้เกิด Impact ด้วยการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งในยืนมิติต่างๆ เช่น สร้างการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเก็บกลับรีไซเคิล (Environment) การสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม (Social) การเชื่อมโยงต่อยอดเครือข่ายแห่งความยั่งยืนให้กับชุมชนด้วยการทำงานร่วมกันแบบ บ.ว.ร. ยกกำลังสอง” บ้าน วัด โรงเรียน บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม รัฐ/ราชการ (Governance)  ที่พร้อมสู่การขึ้นทะเบียนกับองค์การยูเนสโก เพื่อให้ “ประเพณีสงกรานต์” เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชิ้นที่ 4 ของประเทศไทย เพื่อ“บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก”  

นอกจากนั้น ยังมุ่งมั่นที่จะยกระดับงาน Water Festival สู่แพลตฟอร์มความร่วมมือที่จะรวบรวมและแบ่งปันองค์ความรู้ ยกระดับสินค้าชุมชน เพิ่มขีดความสามารถที่สร้างประโยชน์เพื่อชุมชนโดยการจัดการของชุมชน ปรับเปลี่ยนจากกิจกรรมเป็นกิจการเพื่อชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนใน 4 มิติ ได้แก่ ศิลปวัฒนธรรม  สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จึงเตรียมจัดตั้ง บริษัท สายน้ำแห่งวัฒนธรรม จำกัด ให้เป็นหน่วยงานหลักที่ขับเคลื่อนและผลักดันสู่การจัดตั้ง วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อร่วมสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจในชุมชน รวมถึงสร้างโอกาสต่อยอดมูลค่าเพิ่มของดีในชุมชนที่มีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน ทั้งอาหาร งานบริการ งานหัตถศิลป์สร้างสรรค์ต่าง ๆ  รวมไปถึงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน และต่อยอดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาทักษะให้กับเยาวชนในชุมชน 

โดยในปีนี้ “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังคงจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจในแต่ละพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย และความเป็นอัตลักษณ์ประจำพื้นถิ่น ที่จะจัดขึ้นพร้อมกันทุกพื้นที่ 4 ภาค 6 จังหวัด ทั่วประเทศไทย

ภาคกลาง จัดที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร บน Landmark หลัก ริมโค้งน้ำเจ้าพระยา 11 ท่าน้ำสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ท่ามหาราช เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น ท่ายอดพิมาน ท่าสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และท่าศาลเจ้ากวนอู คลองสาน โดยมีไฮไลท์กิจกรรมเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย คือ แห่พระพุทธรูปประจำพระอารามทางน้ำ จาก 5 พระอารามหลวง ลอดอุโมงค์น้ำพระพุทธมนต์ สรงน้ำพระพุทธรูปประจำวัด ช้อปสินค้าชุมชนในตลาดโบราณ และมหรสพความบันเทิงอีกมากมาย โดยมีเรือด่วนเจ้าพระยาให้บริการรับส่งฟรี ทั้ง 11 ท่าน้ำ ช่วงเวลา 08.30-17.00 น. ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566 

ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ บ้านโบราณเชียงใหม่ ถนนเจริญประเทศ จัดเต็มกิจกรรมเสริมความเป็นสิริมงคล ประเพณีดีงามของล้านนา เช่น สักการะขอพรสรงน้ำพระพุทธรูปจากวัดตามทักษาเมืองทั้ง 9 / รับพรล้านนา รดน้ำดําหัวพ่อเฒ่าแม่แก่ / Workshop งาน Craft ล้านนากับแหล่งเรียนรู้อารยธรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านต้นน้ำ สล่าแดง และเรียนรู้การปั้นดินเป็นรูปสัตว์ต่างๆ เครื่องประดับล้านนา ลูกปัดดิน ถ้วยกาแฟ / กาดหมั้ว ซุ้มกาดหมั้วครัวฮอม อาหารพื้นเมืองล้านนาต้นตำรับ และอาหารร่วมสมัยจากเชฟชุมชน / ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าประชารัฐ / ชมการแข่งขันตำบะหนุนโดยชาวบ้านชาวชุมชน และการแข่งขันพูดจาประสาล้านนาโดยเยาวชน เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

และจังหวัดลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร เช่น ขบวนแห่พระ /เทศกาลดนตรีวัยรุ่น การแสดงดนตรีหลากหลายประเภท ได้แก่ การแสดงขับร้องประสานเสียงโดยคณะนักร้องประสานเสียงโรงเรียนจักรคำคณากร ในวิหารวัดพระธาตุหริภุญชัย การแสดงวงดนดรีเครื่องเป่า Wind ensemble  และรถแห่วง Wind ensemble บน Landmark ต่างๆ รอบเมืองลำพูน /ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน Community market ณ ถนนอินทยงยศ เป็นต้น ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี ณ วัดสระแก้ว และลานวัฒนธรรมมรดกโลกบ้านเชียง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีชุมชนไทพวน สรงน้ำพระพุทธรูป/ รดน้ำขอพรพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ไทยพวนบ้านเชียง ประเพณีดีงามที่สืบทอดมาแต่ช้านาน และขบวนแห่ทางวัฒนธรรมซึ่งจัดทำโดยชุมชน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

และ จังหวัดขอนแก่น ณ วัดไชยศรี  ร่วมสืบสานประเพณีบุญสงกรานต์อีสานดั้งเดิมวัดไชยศรี ทำบุญตักบาตรหน้าสิมอิ่มบุญสาวะถีวิถีสุข เจริญพระพุทธมนต์ บายศรีพระพุทธรูปและพระสงฆ์/ ก่อพระเจดีย์ทราย /พิธีสะเดาะเคราะห์วิถีดั้งเดิมของชาวอีสาน ชมศิลปกรรมและวัฒนธรรมบ้านสาวะถี ผ่านการแสดงหมอลำสุดม่วน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2566

ภาคใต้ จัดที่จังหวัดภูเก็ต ณ วัดไม้ขาว และ Phuket Old town สนามหน้าชาร์เตอร์ (เมืองเก่าภูเก็ต) ร่วมกิจกรรมเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และตักบาตรข้าวสุก ณ วัดไม้ขาว ในวันที่ 13 เมษายน 2566 / ช้อปผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนที่สี่แยกชาร์เตอร์ และถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านเมืองเก่า เป็นต้น ระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2566

นอกจากนี้ การจัดงาน “Water Festival เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ยังคงสานต่อกิจกรรมดีงามด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น

  • “เก็บกลับ-รีไซเคิล” ที่เชื่อมโยง SX App (sustainability Expo Application) เพิ่มทักษะให้กับเยาวชน และตัวแทนชุมชน ด้วยการให้ความรู้ และแนะนำวิธีบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน 
  • “เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม” จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ที่ยังคงเน้นการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับเยาวชน และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการลงพื้นที่เผยแพร่เรื่องราว บอกเล่าประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ปลูกฝังความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เผยแพร่เรื่องราวดีๆ ของชุมชนตนเองจนก่อให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และความยั่งยืน 
  • “ปั่นเพลินวิถีไทย Bike tour” กิจกรรมท่องเที่ยวด้วยจักรยาน-Scooter ไฟฟ้า ยังคงจัดต่อเนื่องเพื่อสร้างประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชมบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนและสถาปัตยกรรมทั้งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านฝั่งธนบุรีและพระนคร เพื่อรณรงค์การใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง Facebook: Water Festival Thailand   
  • RPST Photo Walk – Photo Talk “อร่อยจัด-ทรรศนา” ตอน กะดีจีน-พระนคร ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับเครือข่ายรักการถ่ายภาพและสายกิน เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้อุดหนุนอาหารอร่อย และของที่ระลึกจากชุมชนตลอดเส้นทาง เช่น ขนมฝรั่งกุฏีจีน น้ำมะตูม ก๋วยตั๊ส น้ำขิงปรุงอย่างเทศ กะหรี่ปั๊บ กะลอจี๊ เป็นต้น พร้อมบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์ชุมชน โดยอาจารย์ธีรนันท์ ช่วงพิชิต ร่วมกับ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ จุฬวิศว์ ศานติพงศ์ วรรณพงษ์  สุรโรจน์ประจักษ์ ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทาง Facebook: Water Festival Thailand   

ร่วมสืบสานประเพณี และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า พร้อม “บอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก” กับเทศกาล “Water Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำ…วิถีไทย” ครั้งที่ 8 สนุกอย่างดีงาม ก้าวข้ามปีใหม่ไทย “ชื่นอุรา น่าสบาย” ไปพร้อมกัน ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน นี้ ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: Water Festival Thailand

 

5/04/66 เวลา 01:51 น.