Terms

ข้อกำหนดแบ่งตามประเภทของสื่อ Terms for each media

 

ภาพถ่าย Photograph

ภาพถ่ายที่ดาวน์โหลดจาก osotho.coไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงภาพถ่ายต้นฉบับใด ๆ ทั้งสิ้น หากฝาฝืนผู้ที่ดาวน์โหลดภาพจากระบบฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ภาพยนตร์วีดิทัศน์ที่เป็นเรื่อง Motion Picture and Video

ภาพยนตร์วีดิทัศน์ที่เป็นเรื่องใน osotho.co ไม่อนุญาตให้นำไปตัดต่อใหม่ โดยเฉพาะในกรณีที่มีผู้แสดงแบบประกอบอยู่ในฉาก เพราะลิขสิทธิ์ของผู้แสดงแบบยินยอมให้กับ ททท. เท่านั้น หากมีปัญหาฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ผู้แสดงแบบ ผู้ใช้งาน (User) ที่ดาวน์โหลดภาพจากระบบฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ภาพยนตร์ Footage Video Footage

ภาพยนตร์ Footage ใน osotho.co ห้ามนำไปส่งต่อ ซื้อ ขาย หรือทำซ้ำโดยเด็ดขาด อนุญาตให้ตัดต่อได้ตามเงื่อนไขที่แจ้งมา ห้ามนำภาพยนตร์ Footage ที่มีผู้แสดงแบบประกอบและเห็นหน้าอย่างชัดเจน จนสามารถบ่งบอกว่าเป็นผู้ใดได้ไปใช้งาน เพราะลิขสิทธิ์ของผู้แสดงแบบยินยอมให้กับ ททท. เท่านั้น หากมีปัญหาฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์ผู้แสดงแบบ ผู้ใช้งาน (User) ที่ดาวน์โหลดภาพจากระบบฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

ไฟล์เสียง Audio File

ไฟล์เสียงใน osotho.co ห้ามนำไปส่งต่อ ซื้อ ขาย หรือทำซ้ำโดยเด็ดขาด ไม่อนุญาตให้ตัดต่อหรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ หากฝ่าฝืน ผู้ใช้งาน (User) ที่ดาวน์โหลดภาพจากระบบฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

 

สื่อสิ่งพิมพ์ Print Media

การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ใน osotho.co  กรุณาศึกษาเงื่อนไขที่แนบไปพร้อมกับไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนนำไปใช้งาน

——————————-

 

ข้อกำหนดการใช้งาน Terms of use

  1. การนำไฟล์ภาพถ่าย ภาพยนตร์และไฟล์เสียงทุกประเภท รวมทั้งไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ ใน osotho.co ไปใช้งานในทุกประเภทสื่อ จะต้องระบุข้อความว่า ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือ Copyright of The Tourism Authority of Thailand ด้วย

 

  1. ไม่อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ลงในสื่อประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยเด็ดขาด

 

  1. ในกรณีที่นำไปจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เมื่อจัดทำสื่อเสร็จสิ้นแล้วจะต้องจัดส่งตัวอย่างสื่อนั้นให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 3 ชุด ภายในเวลา 4 เดือน ตามที่อยู่ดังนี้

 

กองบรรณาธิการอนุสาร อ.ส.ท.

กองวารสาร การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น 11

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน

เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 

  1. ในกรณีที่เป็นสื่อออนไลน์ หรือ Social ต่าง ๆ เมื่อนำภาพไปใช้งาน จะต้องทำการส่งตัวอย่างสื่อออนไลน์ (URL) ของสื่อดังกล่าวมาที่ Email :  magdiv@tat.or.th

 

ลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

ภาพถ่าย ภาพยนตร์วีดิทัศน์ที่เป็นเรื่อง ภาพยนตร์ Footage ไฟล์เสียง และไฟล์สื่อสิ่งพิมพ์ ที่อยู่ใน osotho.co ทั้งหมด ถือเป็นลิขสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แต่เพียงผู้เดียว หากผู้ใดฝ่าฝืนนำไปใช้ในเชิงธุรกิจการค้าโดยมิได้ขออนุญาตจะถูกระงับการใช้งานจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและถือเป็นความผิดในการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์

 

งานการตลาดวารสาร

โทรศัพท์ : 0 2250 5500 ต่อ 2010, 2013, 2015

โทรสาร  : 0 2652 8291

อีเมล : ostadvertise@gmail.com